Aktuálny čas: 15:23
22. July 2024

baner.png

 



Reklamačné podmienky

Všeobecné reklamačné podmienky:

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačnými podmienkami ako i so Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru, t.j. pred odoslaním objednávky predávajúcemu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe uplatnenia prípadnej reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde a ako možno prípadnú reklamáciu uplatniť.
Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci, za prítomnosti dopravcu, povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Prevzatím tovaru kupujúcim– t.j. podpísaním dokladu o prevzatí tovaru¸ kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že mu tento bol dodaný mechanicky nepoškodený a kompletný. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy a rozdiel v dodanom množstve nebude možné akceptovať a budú zamietnuté.
Kupujúci môže reklamovať iba výrobok, ktorý zakúpil od predávajúceho.

Záručná doba:

Záručná doba na výrobky predávané cez tento internetový obchod je poskytovaná podľa platných zákonov SR v čase predaja a začína plynúť od dátumu prevzatia výrobku zákazníkom.
Pokiaľ je priamo v popise výrobku uvedená životnosť výrobku, prípadne nutnosť vymeniť výrobok, alebo jeho časť po určitom čase používania, tak v tomto prípade je záručná doba totožná so životnosťou výrobku, prípadne s možnou dobou jeho používania, nie však dlhšia ako je záručná doba – to platí najmä na výmenné časti filtračných zariadení – ako je napr. periodický servis, náhradné filtračné vložky...

Postup pri uplatnení reklamácie:

Závady, ktoré vzniknú v rámci záručnej doby chybou výrobku, prípadne použitých materiálov podliehajú bezplatnej oprave.
Ak si chce kupujúci uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar od predávajúceho, zašle mu e-mail alebo list ( adresa je uvedená tu ), kde uvedie názov a typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu - faktúry, popis chyby, číslo telefónu. Po doručení písomnej reklamácie bude kupujúci oboznámený o ďalšom postupe ako je termín príchodu servisného technika, prípadne adresa, kam kupujúci zašle reklamovaný tovar, prípadne adresa autorizovaného servisného strediska na ktoré sa kupujúci obráti.
Pri uplatnení reklamácii je kupujúci povinný doložiť predpísanú dokumentáciu, no najmä doklad o kúpe tovaru – faktúru a záručný list, ak mu bol spolu s výrobkom dodaný.
Náklady predávajúceho súvisiace s neoprávnenou reklamáciou znáša v plnej výške kupujúci.

Termín vybavenia reklamácie:

Predávajúci vybaví reklamáciu podľa platných zákonov SR v čase jej uplatnenia kupujúcim, najneskôr však do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie kupujúcim.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v týchto prípadoch:

  • nebol dodržaný termín periodických servisov a výmena prevádzkových časti na výrobku
  • závada vznikla zásahom do zariadenia nepovolanej osoby vrátane zákazníka
  • údaje v dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku
  • zariadenie bolo mechanický poškodené
  • zariadenie bolo používané na iné účely ako obvyklé
  • ide o bežnú údržbu výrobku ( napr. výmena prevádzkových častí )
  • pri neodvratnej udalosti ( živelná pohroma )
  • pri akýchkoľvek svojvoľných úpravách zariadenia v záručnej dobe
  • * filtračné zariadenie nebolo inštalované zmluvným technikom spoločnosti AQUA gold Servis s.r.o. – platí aj v prípade rôznych prekládok filtračného zariadenia

* - uvedené platí pre AQUA gold 05, AQUA gold Cooler AFD, AQUA gold Cooler AFDL ako i pre príslušenstvo k týmto zariadeniam

Záverečné ustanovenia:

Pokiaľ je k zakúpenému výrobku dodaný aj záručný list, tak sa kupujúci riadi aj podľa podmienok v ňom uvedených.