Aktuálny čas: 00:18
17. June 2024

baner.png

 Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky:

Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
- Predávajúcim je AQUA gold Servis s.r.o., so sídlom Obchodná 35, 811 06 Bratislava, IČO: 36656305, DIČ: 2022217494, IČ DPH: SK2022217494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 41592/B, oddiel: Sro. ( ďalej len predávajúci )
- Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a uviedla všetky údaje potrebné na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v Objednávkovom formulári. ( ďalej len kupujúci )

Kupujúci vstupom na stránky predávajúceho vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné obchodné podmienky, budú obchodné podmienky písomnej Kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami uverenými na tejto stránke. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


Kúpna zmluva:

Kupujúci objednáva tovar, resp. uzatvára Kúpnu zmluvu s predávajúcim na diaľku a to elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového formuláru. Odoslanie vyplneného objednávkového formuláru kupujúcim a následné záväzné potvrdenie predávajúcim sa považuje za uzatvorenie Kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "záväzné potvrdenie objednávky“.  Automatické potvrdenie o prijatí objednávky do systému predávajúcim nie je považované za záväzné a ani sa nepovažuje za uzavretie Kúpnej zmluvy z jeho strany.


Povinnosti a práva predávajúceho a kupujúceho:

Predávajúci je povinný na základe potvrdenej záväznej objednávky dodať kupujúcemu ním objednaný tovar v objednanom množstve a kvalite. Spolu s objednaným tovarom doručiť kupujúcemu všetky potrebné doklady na prebratie a na riadne užívanie objednaného tovaru ako i všetky doklady predpísané platnými normami SR ( Faktúru, záručný list...)
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný tovar.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, prevziať objednaný tovar, potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvalite, množstve, termíne a na miesto uvedenom v objednávke.


Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť z dôvodu vyššej moci, alebo z dôvodu ukončenia výroby objednaného tovaru, alebo ak kupujúci uviedol nesprávne kontaktné údaje (tel. číslo, e- mail,…) a objednávku nie je možné potvrdiť. 

 
Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru predávajúcim a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu:
- nedostupnosti tovaru
- vypredania zásob
- ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy
- ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami
- vyššej moci
- ak kupujúci nedodrží akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok
Predávajúci bude o týchto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vráti mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
v zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho ako i číslo účtu kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom a dokladom o kúpe – t.j. faktúra, príjmový pokladničný doklad a dodací list- na adresu predávajúceho - a to AQUA gold Servis s.r.o., Janka Kráľa 25, 91101 Trenčín.

Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, musí byť kompletný - vrátane všetkej dokumentácie, návodu, záručného listu... Prosíme vás, tovar neposielajte na dobierku – takto zaslaný tovar nebude môcť byť prevzatý.
Predávajúci neručí za stratu alebo poškodenie počas prepravy za tovar, ktorý chce kupujúci vrátiť.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok odstúpenia od Kúpnej zmluvy kupujúcim, nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho jemu naspäť.

 

Dodacie podmienky:

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný kupujúcemu v čo najkratšom čase poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Presný termín dodania objednaného tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou pri záväznom potvrdení objednávky. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty  uvedenej v záväznom potvrdení objednávky.
Predávajúci zašle tovar kupujúcemu na adresu uvedenú v Kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar a podpísať preberací protokol, resp. protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve je povinná doručiť predávajúcemu písomné splnomocnenie a to ešte pred prevzatím tovaru.
Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci, za prítomnosti dopravcu, povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Prevzatím tovaru kupujúcim– t.j. podpísaním dokladu o prevzatí tovaru¸ kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že mu tento bol dodaný mechanicky nepoškodený a kompletný. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy a rozdiel v dodanom množstve nebude možné akceptovať a budú zamietnuté.
Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny tovaru, pokiaľ v objednávkovom formulári nie je uvedené inak. Dopravu zabezpečuje predávajúci. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na adrese určenej v Kúpnej zmluve alebo z iného dôvodu zapríčineného kupujúcim ( napr. neprevzatie tovaru...), všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.
Súčasťou dodávky nie je montáž, inštalácia ani uvedenie tovaru do prevádzky, pokiaľ nie je uvedené v popise tovaru inak.

 

Platobné podmienky:


Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu za tovar:

- dobierkou – pri tejto možnosti kupujúci uhradí celú kúpnu cenu pri preberaní tovaru dopravcovi ( t.j. na pošte, kuriérovi, príp. technikovi )

- prevodným príkazom– pri tejto možnosti bude kupujúcemu zaslaná faktúra so splatnosťou 7 dní. Kupujúci poukáže kúpnu cenu na účet predávajúceho, pri platbe uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry, aby bolo možné platbu identifikovať. Po pripísaní úhrady na účet predávajúceho, tento následne doručí tovar kupujúcemu. Predávajúci má právo stornovať faktúru a odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodržal termín splatnosti faktúry.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

 

Ochrana osobných údajov:

Predávajúci k vybaveniu objednávok kupujúceho potrebuje jeho osobné údaje ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mail...Použitím tohto internetového obchodu automatický dáva kupujúci súhlas so spracovaním jeho osobných údajov predávajúcim. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.